Verkeer & infra

De visie van de gemeente op de onderwerpen verkeer en infrastructuur liggen vast in de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit is het kader voor onze beslissingen.

Lees meer »

Dorpskernen

Inwoners mogen zelf actief bijdragen aan een visie over de toekomst van hun dorpskern. Daarvoor komt een kernenbeleid. Dit beleid gaat verder dan alleen de inrichting van de fysieke buitenruimten. Denk aan het onderhouden van het openbaar groen, parkeerproblemen of de verkeersafwikkeling. Maar ook de sociale samenhang binnen een dorpskern.

Lees meer »

Met elkaar, voor elkaar

De gemeente, dat zijn wij. Inwoners wenden hun invloed aan via de gemeenteraad. Als hoogste orgaan van de gemeente is de raad aan zet. Zij stelt kaders, stelt budgetten beschikbaar en controleert het college op de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden. Inwoners worden geactiveerd: meedenken, meepraten & meedoen is ons credo. Zeker waar het gaat om nieuw beleid en de fysieke leefomgeving.

Lees meer »

Dienstverlening

De dienstverlening in onze gemeente moet worden geoptimaliseerd. Deze moet zijn gericht op de wensen, behoeften en noodzaak die leven bij de inwoners.

Lees meer »

Financiën

Wij staan voor een gezond financieel beleid. Dat betekent dat de financiële huishouding van de gemeente voor de langere termijn structureel en reëel in balans moet zijn. Dat de structurele kosten dus gedekt kunnen worden vanuit de structurele opbrengsten. Ook bepleiten wij het aanhouden van een gezonde buffer; de algemene reserve (zeg maar de spaarrekening van de gemeente) dient minimaal 10% van de begroting te zijn.

Lees meer »

Samenwerken

Een boeiende en bloeiende gemeente moet succesvol kunnen samenwerken. De gemeente is daarom een betrouwbare en proactieve partner voor onze inwoners, voor de andere Westfriese gemeenten en voor de gemeenschappelijke regelingen.

Lees meer »

Zorg voor kwetsbaren

Vroeg of laat kan iedereen aangewezen zijn op zorg. De gemeente is er voor zorgbehoevenden en kwetsbaren. Zij biedt (financiële) hulp, advies en ondersteuning waar het kan. De gemeente Stede Broec moet een betrouwbare en oplossingsgerichte partner zijn. Zij moet goed luisteren naar de hulpvraag. Zo mogelijk zelfs de vraag achter de vraag vinden. Het is namelijk belangrijk om zorgbehoevenden en kwetsbaren snel weer zelfredzaam te maken en/of snel handelingsperspectief te bieden. Dat moet tijdig, efficiënt, effectief en accuraat gebeuren. Maar natuurlijk ook kostenefficiënt. Wel vinden wij dat de hulpbehoevende geen last moet hebben van de gemeentelijke opgave om te bezuinigen waar het kan. Wettelijke aanspraak op voorzieningen is er niet voor niets. Wij zijn tegen kostenplafonds en kaderstellende bezuinigingen op jeugdzorg en de WMO indien deze worden afgewenteld op juist diegenen die ondersteuning nodig hebben.

Lees meer »

Veiligheid

Alle inwoners van Stede Broec moeten zich veilig voelen, zowel op straat als in huis. De door ons voorgestane wijkaanpak leidt ertoe dat de gemeente, jongerenwerkers, boa’s, ondernemers, politie en inwoners gezamenlijk wijk specifieke problemen agenderen, bespreken en oplossen. Zo kunnen inwoners invloed uitoefenen op een veiliger straat en woonomgeving.

Lees meer »

Sport & recreatie

Sport en ontspanning dragen bij aan onze gezondheid, aan de sociale cohesie, de persoonlijke groei van kinderen en ook van ons woongenot. Nu steeds meer inwoners thuiswerken, is het belangrijk dat er meer aandacht uitgaat naar faciliteiten voor sport, spel en recreatie. Beweging voorkomt welvaartsaandoeningen en draagt bij aan onze mentale en fysieke weerbaarheid.

Lees meer »

Openbare ruimte

Stede Broec is een fraai en verstedelijkt Westfries dorp. Als inwoners kunnen wij in de directe nabijheid ons hart ophalen aan historie, cultuur, water, uitgestrekte landerijen en natuur.

Lees meer »