Commissielid & Partijlid 

Graag stelt hij zich aan u voor: Edwin de Boer, getrouwd met Ymke en vader van Guusje & Baukje. Samen wonen ze alweer 10 jaar aan de PJ Jongstraat in Lutjebroek.

Edwin is geboren en getogen op Texel en na zijn studie in Hoorn en Haarlem/Amsterdam weer terug in West Friesland.

Door zijn werk als projectleider van een architectenbureau heeft hij veel affiniteit met alles wat met bouwen, erfgoed, duurzaamheid/klimaat en ruimtelijke ordening te maken heeft en die interesse en kennis komt goed van pas als commissielid van de commissie grondgebiedzaken.

Echter heeft hij een zeer brede interesse en verdiept hij zich ook graag in welzijnszaken, bestuurlijke en financiële zaken. Allen essentieel om een fijn woon- en leefklimaat te scheppen waar onze kinderen, ouderen en wijzelf goed kunnen leven en werken.  

Waar Edwin naar streeft is dat het politieke klimaat binnen onze gemeente opener en eerlijker wordt en beslissingen gemaakt worden op basis van kennis en feiten, en niet op basis van onderlinge (politieke) verhoudingen. 

Voor Edwin geldt dat iedereen zich gehoord, vertegenwoordigd en geholpen voelt!

 

Edwin's bevlogenheid leest u terug in deze 3 voorbeelden:

1) We planten massaal verkeerde bomen en dat bedreigt de Nederlandse natuur

Om de klimaatverandering tegen te gaan worden er maatregelen genomen om ons te wapenen tegen hittestress, droogte, wateroverlast en het versterken van de biodiversiteit. De Onafhankelijke Partij is zich zeer bewust van de gevolgen van klimaatverandering en is van mening dat we met zijn allen dit moeten aanpakken. Daarom is op initiatief van de Onafhankelijke Partij (samen met GBS, CDA en ELS) afgelopen december 2021 (unaniem) een motie aangenomen om onze inwoners te stimuleren de tuinen meer te vergroenen. De Onafhankelijke Partij wil meer gaan samenwerken met organisaties die kennis hebben op dit gebied, zoals IVN West Friesland en de LTO Noord Holland. Samen zijn we sterk!

2) Het Water van Stede Broec

Het Waterplan 2011-2021 van Stede Broec, een initiatief van de Onafhankelijke Partij, is afgesloten. Het plan is door bewonersparticipatie opgesteld en nu nog niet volledig afgerond. Wat de Onafhankelijke Partij betreft is een vervolg noodzakelijk, want het (vaar-)water is een kernwaarde van onze gemeente wat ons aan het hart gaat. Wij gaan graag weer met onze bewoners in gesprek om nieuwe plannen voor de komende 10 jaar te maken met ons water! Doet u mee?!

3) Omdat het anders kan (en soms moet)

De afgelopen jaren ziet de Onafhankelijke Partij dat gemeentelijke gronden verkocht worden aan één en dezelfde projectontwikkelaar, zonder dat er, middels bijvoorbeeld een openbare aanbesteding, andere partijen in de gelegenheid worden gesteld om ook een bod te doen. Omwille van de woningnood is het natuurlijk goed dat er in deze gemeente nieuwe woningen worden gebouwd. Maar de Onafhankelijke Partij ziet hierbij ook graag dat ondernemers gelijke kansen krijgen en er geen partijen worden voorgetrokken. Op 26 november 2021 oordeelde de Hoge Raad dat overheden bij de verkoop van onroerende zaken voortaan gelijke kansen moet bieden aan (potentiële) gegadigden. Ook als geen sprake is van een aanbestedingsplichtige opdracht of een grensoverschrijdend belang, moeten overheden bij verkoop van onroerende zaken het gelijkheidsbeginsel in acht nemen. De Onafhankelijke Partij is blij met deze uitspraak en zal zich blijven inzetten voor gelijke kansen voor onze ondernemers!!