Vroeg of laat kan iedereen aangewezen zijn op zorg. De gemeente is er voor zorgbehoevenden en kwetsbaren. Zij biedt (financiële) hulp, advies en ondersteuning waar het kan. De gemeente Stede Broec moet een betrouwbare en oplossingsgerichte partner zijn. Zij moet goed luisteren naar de hulpvraag. Zo mogelijk zelfs de vraag achter de vraag vinden. Het is namelijk belangrijk om zorgbehoevenden en kwetsbaren snel weer zelfredzaam te maken en/of snel handelingsperspectief te bieden. Dat moet tijdig, efficiënt, effectief en accuraat gebeuren. Maar natuurlijk ook kostenefficiënt. Wel vinden wij dat de hulpbehoevende geen last moet hebben van de gemeentelijke opgave om te bezuinigen waar het kan. Wettelijke aanspraak op voorzieningen is er niet voor niets. Wij zijn tegen kostenplafonds en kaderstellende bezuinigingen op jeugdzorg en de WMO indien deze worden afgewenteld op juist diegenen die ondersteuning nodig hebben.

We werken in Stede Broec met één zorgloket en één coördinator voor een gezin. Hulpbehoevenden worden niet van hot naar her gestuurd.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Voorzieningen zijn bekend, gecommuniceerd en toegankelijk;
 • Versterken van preventie en proactief en tijdig signaleren van problemen, trends en ontwikkelingen;
 • Vroegtijdige (h)erkenning en handelingsperspectief bieden aan zorgbehoevenden en kwetsbaren;
 • We leren van individuele trajecten;
 • Snelle inzet en toegankelijkheid van (budget)coaches. Schuldhulpverlening is laagdrempelig beschikbaar en richt zich ook op onderliggende problemen en zelfredzaamheid van inwoners;
 • We organiseren hulp dicht bij huis, om de zelfredzaamheid en zelfstandigheid te bevorderen;
 • Grip op de (kosten van) jeugdzorg en WMO. Uitgangspunt daarbij is dat zorgbehoevenden en kwetsbaren daar niet de dupe van zijn. Wij zijn tegen het voeren van ontmoedigingsbeleid (denk aan wachtlijsten en het ontmoedigen van inwoners om gebruik te maken van voorzieningen);
 • Eén zorgloket bij Ons Stede Broec. Bij meervoudige problematiek krijgt een gezin één coördinator;
 • Zorg wordt tijdig, snel, effectief, efficiënt en kostenefficiënt verleend;
 • We voeren een actief eenzaamheidsbeleid voor jong en oud, juist nu;
 • De gemeente gaat in overleg met verenigingen en scholen over mentale en fysieke achterblijvers onder jongeren als gevolg van Corona;
 • Huiselijk geweld wordt snel, effectief en efficiënt gesignaleerd en aangepakt, het realiseren van een veilige thuissituatie is topprioriteit;
 • Er komt steeds meer zorg op de schouders van mantelzorgers te liggen. Zij worden daarom zoveel mogelijk ondersteund. Minderjarigen die mantelzorg verlenen zijn in kaart en krijgen extra ondersteuning;
 • Minderjarigen in zorgtrajecten komen niet in de kou te staan wanneer ze meerderjarig worden;
 • Ouderen blijven langer zelfstandig, daarom moet zorg in de nabijheid beschikbaar zijn.