Actief worden

Wil je actief worden voor de Onafhankelijke Partij? Dat kan alsvolgt:

 1. Steunlid worden;
 2. Fractiemedewerker worden;
 3. Commissielid worden.

Ben je geïnteresseerd? Vul dan ons contactformulier in. We nemen dan contact met je op en bespreken eventuele vragen. Ook kun je ervoor kiezen eerst eens fractievergaderingen bij te wonen.

Hoe de lokale politiek werkt

Wij vinden het fijn dat je interesse hebt in de lokale politiek. Omdat het soms best ingewikkeld lijkt, geven we je graag een kijkje achter de schermen. Je zult zien dat het net als met elke hobby of baan, een kwestie van ervaring is en dat je het al doende wel leert. Dus hoe eerder je actief wordt, hoe sneller je het onder de knie zult hebben!

De belangrijkste organen:

 • De gemeenteraad
 • Het College van Burgemeester en Wethouders
 • De griffie van de gemeenteraad
 • De gemeenschappelijke regelingen
 • De rekenkamer

De belangrijkste functies:

 • Commissielid
 • Raadslid
 • Griffier
 • Burgemeester
 • Wethouder

De belangrijke overlegstructuren:

 • De maandelijkse gemeenteraad
 • Het presidium
 • Het agendaoverleg
 • De maandelijkse commissievergaderingen

Op deze pagina beschrijven wij de taken, rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende onderdelen en functies. Ook geven wij een beschrijving van de gang van zaken en invulling binnen de gemeente Stede Broec.

Hoe zit dat in Stede Broec? 

Gemeenteraad. De gemeenteraad bestaat uit 19 leden en 7 fracties. Voor een meerderheid zijn dus 10 zetels nodig.

Coalitie

Op dit moment wordt de coalitie gevormd door ODS (6 zetels), het CDA (6 zetels) en PVDA/GL (2 zetels). 

Raadsleden in de gemeente Stede Broec

Onafhankelijke Partij

 • mw. de Wit-Scholten

GBS  

 • dhr. Raven

VVD

 • dhr. Krijger
 • dhr. Lezaire

PVDA/Groen-Links

 • mw. Koopen
 • dhr. Vuijst

CDA

 • dhr. Kok
 • mw. Bakker-Rood
 • dhr. Kroezen
 • mw. Verbaan-Jutte
 • dhr. Wildböer
 • dhr. Peerdeman

ODS

 • mw. Visser-Okhuijsen
 • dhr. Ettes
 • dhr. Smit
 • dhr. Visser
 • dhr. Visser
 • dhr. Kruis

ELS

 • mw. Dudink-Dol

Burgemeester & wethouders. De gemeente Stede Broec kent in principe 3 wethouders:

Lydia Groot, verantwoordelijk voor de participatiewet, de wet maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg, passend onderwijs, werk en inkomen, onderwijs, jeugd- en jongerenwerk, kunst en cultuur, zorg, welzijn en subsidiebeleid

Bart Nootebos (recent een andere functie aanvaard en daarom afgetreden), verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en volkshuisvesting, bouwen en milieu, omgevingswet, openbare ruimte, verkeer en vervoer, duurzaamheid, erfgoed, monumentenbeleid en archeologie, statushouders en vluchtelingenwerk

Nico Slagter, verantwoordelijk voor financiën, belastingen, toerisme, recreatie, economische zaken, sport, ICT, inkoop en aanbesteding, vastgoed

De burgemeester, Ronald Wortelboer, is verantwoordelijk voor: openbare orde en veiligheid, SED, personeel en organisatie, regionale samenwerking, communicatie en representatie, evenementen, dienstverlening, archief, juridische zaken, burgerparticipatie

Gemeenschappelijke regelingen.

Stede Broec is aangesloten bij onderstaande gemeenschappelijke regelingen (GR-en). Het komt er in veel gevallen op neer dat de afzonderlijke gemeenteraden beleid opstellen, en dat de uitvoerende taken zijn overgedragen aan een GR met een dagelijks bestuur. Elke gemeente vaardigt een wethouder of burgemeester af in het algemeen bestuur van een GR.

De SED:   de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland

Ondersteuning Bestuurlijke Samenwerking West-Friesland (OBSW)

WerkSaam West-Friesland (WerkSaam)

Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West-Friesland (CAW)

Archeologie West-Friese Gemeenten (AWG)

DeSom

Recreatieschap West-Friesland

Westfriese Archiefdienst

Veiligheidsregio

GGD

Omgevingsdienst Noord-Holland Noord

Westfriese samenwerking.

De gemeente werkt nauw samen met regionale partners, de belangrijkste gremia zijn:

De drieraden bijeenkomst: hier stemmen de gemeenteraden van de SED-gemeenten hun beleid op elkaar af;

De regionale raadsleden bijeenkomsten: hier stemmen de Westfriese gemeenteraden zaken op elkaar af;

Het Pact van Westfriesland:   De West-Friese gemeenten werken al jaren samen op veel dossiers. In dit pact stellen de zeven West-Friese gemeenten (Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec) een ambitie vast.
Dit brengt focus in de samenwerking, beleidsvoornemens en de uitvoering hiervan. Doel van dit pact is ook om via regionale samenwerking de regio te versterken op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, onderwijs en vrije tijd. Vanuit een gezamenlijk gedragen ambitie, voert de regio concrete projecten uit, waarbij ook de provincie een rol speelt.