Stede Broec is een fraai en verstedelijkt Westfries dorp. Als inwoners kunnen wij in de directe nabijheid ons hart ophalen aan historie, cultuur, water, uitgestrekte landerijen en natuur.

Ons cultuurlandschap heeft veel unieke kenmerken die wij willen behouden, verrijken en versterken. Wij willen dat de cultuuurhistorische lintbebouwing en de dorpen herkenbaar blijven en dus niet aan elkaar groeien. De zogenaamde groene scheggen zorgen hiervoor. Wij maken ons er daarom hard voor dat deze traditionele groene zones tussen de dorpskernen behouden blijven. Deze stroken bieden ons óók de kans om ecologisch waardevolle gebieden met elkaar te verbinden.

Water en natuur stellen ons mede in staat gezond te leven en te recreëren. Denk aan meer beweging door wandelen, fietsen en ruimte voor sport en spel. Wanneer we zorgvuldig omgaan met de natuur en het water, dragen deze ook bij aan de aantrekkingskracht van Stede Broec.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Niet bouwen in de groene scheggen / ecologische verbindingszones tussen de dorpskernen in;
 • Prioriteit voor het onderhoud van de openbare ruimte en het openbaar groen. We draaien de bezuinigingen terug (denk aan onkruidbestrijding, het onderhoud van trottoirs en het herstellen van vernielde voorzieningen). Voldoende (ondergrondse) vuilnisbakken en vuilniscontainers voor (zwerf)vuil;
 • We zijn trots op onze vaarroutes en willen deze beter beheren en verder versterken;
 • Meer en betere wandelpaden aanleggen. Waar mogelijk aangevuld met sporttoestellen;
 • We behouden en versterken ons cultureel erfgoed. Bij nieuwe bouwplannen luisteren we goed naar de welstandscommissie en historische Vereniging Oud Stede Broec;
 • Bij plannen voor aanpassingen aan de openbare ruimte is inspraak door belanghebbenden de regel;
 • Bloemenweelde. We versterken het groene en kleurrijke karakter van ons dorp door de aanleg van bloemenlinten die ook bijdragen aan de biodiversiteit. Zo worden we ambassadeur van de zaden en bollenbedrijven;
 • De voormalige voetbalvelden van de KGB krijgen een (groene) bestemming met ruimte voor sport, recreatie en wellness;
 • Ruimte en steun voor (groene) initiatieven van inwoners;
 • Actief wijkmanagement waarbij de gemeente ruimte geeft voor initiatieven van inwoners en hen faciliteert. Zo houden we oog voor kansen en maken we werk van suggesties en klachten van inwoners;
 • De PJ Jongstraat, de Zesstedenweg en de Hoofdstraat worden boulevard met ruimte voor voetgangers, fietsers en langzaam rijdende auto’s. Door passende bestrating komt het unieke karakter van het lint en de bebouwing beter tot zijn recht. Het oude dorpslint wordt niet verder verdicht met tweedelijns bebouwing. De gezichtsbepalende onderdelen worden als cultureel erfgoed beschermd;
 • We gaan serieus werk maken van de ervaren geluidsoverlast van de N307.