Moties en amendementen

Motie/amendement Datum Indiener Resultaat
Motie bouwstenen omgevingsvisie. Strekking: een nieuwe bouwsteen uit te werken voor de bouwstenen omgevingsvisie Stede Broec, namelijk infrastructuur en verkeerscirculatie. Deze bouwsteen op te nemen in een nieuwe versie bouwstenen omgevingsvisie Stede Broec. 21-12-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Amendement tarieventabel begraaf- en grafrechten. Strekking: Bij het aannemen van het amendement wordt punt 8.2 ‘in geval van het te laat komen bij een begrafenis, verstrooiing of urn bijzetting bedraagt het tarief voor ieder extra half uur of gedeelte daarvan 109,50 euro’ uit de tarieventabel behorende bij de Verordening begraaf- en grafrechten 2022 geschrapt. 21-12-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Amendement over de hondenbelasting. Strekking: Bij het aannemen van het amendement wordt in de verordening hondenbelasting 2022 artikel 3 tweede lid onder g gewijzigd in: Die jonger zijn dan drie maanden voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden. 21-12-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Motie vergroenen van tuinen in de gemeente Stede Broec. Strekking: een plan van aanpak op te stellen om tot vergroening van versteende tuinen te komen met mogelijke stimuleringsmaatregelingen en vergroting van de bewustwording bij inwoners. 21-12-2021 Indiener Unaniem aangenomen
Ontsluiting van Florapark. Strekking: een extra ontsluitingsweg te onderzoeken vanaf Florasingel/Broerhavenweg, via de noordzijde van station Bovenkarspel-Flora en dan halverwege de wijk Florapark noordwaarts afbuigt richting Hoofdstraat en aansluit op de Drechterlandseweg. Te onderzoeken of voor deze weg subsidie kan worden verkregen. 25-11-2021 Indiener Verworpen 17-1 (OP)
Verbetering positie koopstarters woningmarkt. Strekking: opkoopbescherming. In Q2 2022 met een voorstel te komen waarin staat wat er nodig is om opkoopbescherming in te zetten in Stede Broec en hierin mee te nemen in welke wijken dit ingezet kan worden. 25-11-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Motie cameratoezicht spoortunnel Spoorsingel te Bovenkarspel. Strekking: cameratoezicht in te zetten bij de spoortunnel Spoorsingel te Bovenkarspel. Een beleidsplan te ontwikkelen, zodat het in de toekomst projectmatig mogelijk is om cameratoezicht in te stellen op andere locaties in de gemeente, onder bepaalde voorwaarden. In contact te treden met het voortgezet onderwijs om medewerking te vragen, om leerlingen te wijzen op het verbod van het in bezit hebben en het afsteken van vuurwerk, buiten de wettelijk toegestane datum en tijd. En daaraan gekoppeld de overlast die dit voor inwoners en dieren veroorzaakt. 25-11-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Amendement biodiversiteit. Strekking: De bezuiniging op het maaien in de noordelijke en zuidelijke groenstroken, parken en KGB terrein (besloten in de raad van 11 juni 2019 en in de raad van 17 december 2020: door het instellen van scenario 1b bezuiniging - ambitie basis) terug te draaien vanaf het jaar 2022. 28-10-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Amendement OZB-opbrengst. Strekking: De extra opbrengst ad € 256.000 voor de OZB veroorzaakt door de waardestijging woningen, niet mee te nemen in de begroting 2022 en de OZB opbrengst met maximaal de inflatiecorrectie 1.4% te laten stijgen. 28-10-2021 - Aangenomen 17-1. Tegen gestemd.
Motie begrotingssystematiek. Strekking: de begroting voortaan bij de raad af te leveren met een aangehechte financiële bijlage waar de consequenties van de septembercirculaire (positief dan wel negatief) in opgenomen zijn en de begroting voortaan te voorzien van een lopende zakenlijst (inclusief raming) die nog niet meegenomen konden worden in de begroting. 28-10-2021 Indiener Aangenomen 11-8
Motie OZB-systematiek. Strekking: bij de toekomstige kadernota’s altijd de opbrengst als uitgangspunt te nemen bij de vaststelling van de onroerendzaakbelasting, met uitzondering van areaaluitbreiding. Eventuele verhogingen van de ozb-opbrengst of wijzigingen van de vaststelling van onroerendzaakbelasting altijd ter besluit worden voorgelegd aan de raad. 28-10-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Motie bouwsteen water. Strekking: alsnog een bouwsteen ‘water’ uit te werken en deze bouwsteen op te nemen in de versie Bouwstenen Omgevingsvisie Stede Broec 28-10-2021 Indiener Verworpen 18-1 (OP)
Amendement Kweeklust bebouwing. Strekking: komen tot een nadere invulling waarbij gedacht kan worden aan maximaal 9 sociale huurwoningen en minimaal 9 goedkope koopwoningen. 30-09-2021 - Unaniem aangenomen
Amendement Kweeklust verhuizing. Als nieuwe locatie voor VTV Kweeklust aan te bieden: Voetakkers te Grootebroek en de ruimtelijke procedure te bevelen. Kweeklust zo goed mogelijk te begeleiden in de verhuizing naar de Voetakkers met als doel een zo goed mogelijke invulling van en overgang naar de nieuwe locatie te realiseren. 30-09-2021 - Aangenomen 18-1 (OP)
Motie over laadpalen bij het verkeersplan Stede Broec 30-09-2021 - Verworpen 18-1
Motie Raadhuislaan bij het verkeersplan Stede Broec 30-09-2021 - Verworpen 18-1 onthouding
Motie verkeerscirculatieplan en aanspraak op de 10 miljoen van de N307 bij het verkeersplan Stede Broec 30-09-2021 - Aangenomen 10-9 (OP)
Motie geluidshinder N307 bij het verkeersplan Stede Broec 30-09-2021 - Unaniem aangenomen
Motie verkeersveiligheid op de trottoirs bij het verkeersplan Stede Broec. Strekking: initiatieven ondernemen om de trottoirs in Stede Broec veilig begaanbaar te maken om zo de veiligheid van voetgangers te verbeteren. Een deel van de jaarlijks beschikbaar gestelde middelen voor het onderhoud voor deze initiatieven te oormerken. 30-09-2021 Indiener Verworpen 18-1 (OP vóór)
Motie verkeersplan Raadhuislaan en de interregionale noord-zuidverbindingen. Strekking: de interregionale verkeersgevolgen van de N307 te onderzoeken, waaronder (een mogelijke)nieuwe noord-zuid verbinding. Een en ander, bij voorkeur in samenwerking met de buurgemeenten. Te onderzoeken of het fiets en gemotoriseerd verkeer op de Raadhuislaan zoveel mogelijk gescheiden kan worden om zodoende de verkeersveiligheid te vergroten. De uitkomsten van onder punt 2 genoemde onderzoek en eventuele aanvullende verkeersmaatregelen te delen met bewoners en gebruikersgroepen van de Raadhuislaan en gezamenlijk tot een oplossingsrichting te komen. 30-09-2021 Indiener Verworpen 18-1 (OP vóór)
Motie toekomstvisie zwembaden. Strekking: de gemeenteraad van Stede Broec de intentie heeft om voor een nieuwe zwemvoorziening in de gezamenlijke bouw, exploitatie en onderhoud samen te werken met de gemeente Drechterland. Het wenselijk is dat de gemeenteraad van Drechterland eveneens een uitspraak doet over deze vorm van samenwerking. Het B&W van Stede Broec wordt verzocht om in gesprek te gaan met het B&W van Drechterland en zich in te zetten dat er een convenant komt waarbij de intentie getekend wordt om samen tot een nieuw zwembad te komen. 30-09-2021 - 17-2 aangenomen (VVD tegen)
Motie Rekenkamercommissie inzake SED rapport digitale dienstverlening. Strekking: een uitwerkingsplan op te stellen waarin in ieder geval de huidige stand van zaken wordt gegeven en de uitgangspunten (kaders) op worden genomen. 30-09-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Motie lastenverlichting. Strekking: bij een positieve ontwikkeling inzake de uitkering van het gemeentefonds (extra gelden jeugdzorg) als uitgangspunt een lastenverlaging OZB voor inwoners en bedrijven voor het begrotingsjaar 2022 te hanteren. 01-07-2022 - Stemmen staken
Motie woningbouw Groot-Vriend 01-07-2022 - Unaniem aangenomen
Amendement Regionale Energiestrategie 1.0 Noord-Holland Noord. Strekking: In te stemmen met de RES 1.0 NHN, met de ambitie voor realisatie van 3,6 TWh zon- en windenergie op land voor de regio NHN, waarvan 0,7 TWh voor regio Westfriesland met uitzondering van het inzetten op het realiseren van Buitendijks Plan Duurzaam Leefbaar en dit dus geen onderdeel te laten zijn van RES 1.0 NHN. 17-06-2021 Mede-indiener Aangenomen 11-8 (CDA en VVD tegen)
Amendement verordening starterslening 2021 gemeente Stede Broec 27-05-2021 Indiener Verworpen 17-1 (OP)
Motie Spoorsingel. Strekking: in de kadernota op te nemen dat bij de uitvoering van het verkeersplan voldoende budget gereserveerd wordt voor de benodigde aanpassingen aan de Spoorsingel, de verkeerproblematiek Spoorsingel en de oplossing daarvan meegenomen moet worden in het verkeersplan, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar manieren om doorgaand verkeer uit de Spoorsingel te weren. 27-05-2021 - Unaniem aangenomen
Motie borstonderzoek vrouwen. Er bij de demissionaire en toekomstige staatssecretarissen, door toezending van deze motie, op aan te dringen, dat hij zijn maatregel intrekt en er alles aan doet om te realiseren dat de tweejaren termijn zo consequent mogelijk wordt toegepast. 27-05-2021 - Unaniem aangenomen
Motie WMO. Strekking: te onderzoeken hoe financiële (draag)kracht en zelfredzaamheid in de WMO kan worden meegewogen bij de toewijzing van Huishoudelijke Hulp. 27-05-2021 - Aangenomen 17-1. OP tegen.
Motie IJsselmeeragenda 2050. Strekking: Het probleem van een mogelijk zoetwater tekort in de VVRE (Verkeer en Vervoer, Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening en Economische zaken) vergadering van de bestuurlijke Westfriese regio aan de orde te stellen om zo draagvlak te creëren in de regio met als doel de waterbuffer in het IJsselmeergebied zoveel mogelijk veilig te stellen. Vervolgens gezamenlijk met de 7 Westfriese gemeenten het belang van de zoetwatervoorziening hoog op de agenda te krijgen bij provinciale- en landelijke overheid. 27-05-2021 Indiener Unaniem aangenomen
Amendement tiny houses. Strekking: medewerking willen verlenen aan de realisatie van het initiatief Tiny house village. aan de Bredastraat in Stede Broec Broec, onder voorwaarde dat initiatiefnemers en grondeigenaar tot overeenstemming komen en er geen andere factoren uit de benodigde onderzoeken naar voren komen die de haalbaarheid van het initiatief op deze locatie in het geding brengt en dat de raad een plan van aanpak ter besluitvorming krijgt voorgelegd waarin nader gekeken is naar de locatie, de regelgeving en de organisatie om een pilotproject te laten slagen. 25-03-2021 - Unaniem aangenomen
Amendement transitievisie warmte. Strekking: Voor het opstellen van de TransitieVisie Warmte de volgende uitgangspunten vast te stellen: a) We gaan eerst zoveel mogelijk energie besparen. b) De transitie is betaalbaar voor iedereen. c) Alle alternatieve warmtebronnen zijn denkbaar. d) We onderzoeken lokaal of gemeentelijk mede-eigendom van collectieve warmtebronnen. e) We starten in de buurten waar de meeste kansen liggen en maken een integrale afweging samen met de buurt bij het wijkuitvoeringsplan. f) De initiatieven van bewoners, ondernemers en organisaties zijn een belangrijk aspect in de prioritering van de buurten. g) Draagvlak bepaalt het tempo. h) De effecten op milieu, circulariteit en biodiversiteit zoveel mogelijk inzichtelijk maken en bij hoge impact deel uit laten maken van de afweging. Het college op te dragen om te komen met een onderbouwd inzicht van de belangrijkste afwegingen in de keuze van wijken, waarom wijken zijn afgevallen en welke alternatieven onderzocht zijn. 25-03-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Motie monumenten- en erfgoedbeleid. Strekking: Er voor te zorgen dat er binnen de SED-organisatie voldoende formatie wordt vrijgemaakt/gecreëerd om het monumenten – en erfgoedbeleid verder vorm te geven en uit te voeren, zodat zo spoedig mogelijk (voor eind 2021) een nota monumenten- en erfgoedbeleid wordt opgesteld met participatie van de Historische Vereniging Oud Stede Broec, de kaders wat betreft erfgoed en monumenten in overeenstemming worden gebracht met de wet- en regelgeving en er een raadsvoorstel wordt opgesteld omtrent de cultuurhistorische waarden van de Kolk. 25-03-2021 Mede-indiener Aangenomen 17-2 (VVD tegen)
Amendement kansen starters koopwoningmarkt.Strekking: het college de opdracht te geven om een plan uit te werken met instrumenten, waaronder in ieder geval de starterslening, om starters en jongeren meer kansen te bieden op de koopwoningenmarkt, door middel van o.a.: a) het opnemen van de actualisatie van de huidige ‘Verordening VROM Starterslening Stede Broec’ naar actuele maximale huizenprijzen, zodat deze in overeenstemming is met de stand van zaken op de woningmarkt; b) het publiceren van deze geactualiseerde verordening op de gemeentelijke website, zodat deze toegankelijk wordt voor de doelgroep; c) het expliciet opnemen van het systeem van sociale koop met alle mogelijkheden en voorwaarden. 18-02-2021 -
Amendement woonvisie. Strekking: een plan uit te werken met daarin instrumenten om jongeren en starters uit Stede Broec op de koopwoningenmarkt meer kansen te bieden, waarin niet alleen naar de starterslening wordt gekeken, maar een breed spectrum aan mogelijkheden wordt meegenomen, een uitwerking van mogelijkheden om de doorstroming te bevorderen, de huidige ‘Verordening VROM Starterslening Stede Broec 2008’ voor de zomer te actualiseren naar de huidige woningmarkt maatstaven en deze (na vaststelling door de gemeenteraad) via de gemeentelijke website en andere kanalen onder de aandacht brengen en houden, na de zomer een plan uit te werken met daarin een afweging over koopbevorderende instrumenten (met onder andere startersleningen en sociale koop) opgenomen die jongeren en starters uit Stede Broec op de koopwoningenmarkt meer kansen bieden als ook de doorstroming bevordert. 18-02-2021 - Unaniem aangenomen
Amendement ambitieniveau ruimtelijke klimaatadaptatie. Strekking: eventuele aanpassingen in de onderhoudsbudgetten voor openbare ruimte voor het nemen van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie voor te leggen aan de raad In projectbudgetten voor ruimtelijke opgaven de extra kosten voor de uitvoering van maatregelen in het kader van klimaatadaptatie expliciet op te nemen bij de financiële consequenties. 18-02-2021 - Unaniem aangenomen
Amendement klimaatadaptatie. Strekking: toe te voegen: diverse evaluatiemomenten vast te leggen gedurende de komende 29 jaar, te beginnen met de eerste evaluatie begin 2023 en vervolgens aan te sluiten bij de in bijlage 3 (behorende bij het raadsvoorstel) genoemde zesjaarlijkse evaluatie: het uitvoeren van een stresstest, het bijstellen van het ambitieniveau en de bijbehorende strategie, alsmede het opstellen van een uitvoeringsagenda; deze evaluaties voor te leggen aan de gemeenteraad. 18-02-2021 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Amendement Kweeklust bebouwing. Strekking: te kiezen voor een scenario dat gebaseerd is in beginsel op scenario 6 waarbij het college oog heeft voor het realiseren van sociale huurwoningen en goedkope koopwoningen en het college in gesprek gaat met de initiatiefnemers van scenario 6 om te komen tot een nadere invulling waarbij gedacht kan worden aan maximaal 9 sociale huurwoningen en minimaal 9 goedkope koopwoningen (zoveel als mogelijk passend is binnen het bestaande bestemmingsplan). Het nog op te stellen Uitwerkingsplan Toekomst complex Volkstuinvereniging Kweeklust door de raad te laten vaststellen en het college opdracht te geven de raad regelmatig te informeren over de voortgang van de uitvoering van het Uitwerkingsplan. 28-01-2021 - Aangenomen 15-4 (OP tegen)
Amendement Kweeklust verhuizing. Strekking: als nieuwe locatie voor de VTV Kweeklust aan te bieden: Voetakkers te Grootebroek en de ruimtelijke procedure voor het gereed maken van die locatie te bevelen. Het college op te dragen VTV Kweeklust zo goed mogelijk te begeleiden in de verhuizing naar Voetakkers, met als doel een zo goed mogelijke invulling van en overgang naar de nieuwe locatie te realiseren. 28-01-2021 - Aangenomen 17-2 (OP tegen)
Motie Kweeklust. Strekking: De ruimtelijke procedures nu al op te starten om de bestemming van de beoogde locatie te wijzigen naar ‘volkstuin’. • Volkstuinvereniging Kweeklust actief te betrekken bij de inrichting en het voor biologisch tuinieren geschikt maken van het terrein. Daarbij rekening houdend met de door de vereniging reeds aangedragen (zie brief 3-12-2020) redelijke eisen die zij nodig achten voor de volkstuin. • Het volkstuincomplex pas te verhuizen nadat het beoogde terrein is ingericht en het juiste moment van verhuizen in overeenstemming met de vereniging is afgestemd. • In het kader van de zorgplicht bij verhuurder aandringen op een huurtermijn die overeenkomt met de redelijke eisen van de Volkstuinvereniging Kweeklust. • Zorgdragen dat alle kosten van de verplaatsing van Volkstuinvereniging Kweeklust (verhuizingskosten en inrichtingskosten nieuwe locatie) voor rekening komen van de gemeente en/of de combinatie Woonschakel/Kuin, zodat de vereniging het volkstuinencomplex zonder nadelige financiële gevolgen kan voortzetten op de beoogde locatie. • De raad ieder kwartaal op de hoogte te houden van de voortgang van bovengenoemde acties aangaande de verhuizing van volkstuinvereniging Kweeklust 28-01-2021 Indiener Verworpen 18-1
Amendement reële bijdrage in de Regionale Energiestrategie. Strekking: het bod van de RES NHN te zetten op 2,2 TWh, het huidige aantal TWh aan duurzame energie (zon en wind op land). Daar bovenop samen met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden te zoeken naar locaties waar draagvlak is het plaatsen van windmolens en/of zonnepanelen. 24-09-2021 - Verworpen 10-8
Amendement aanvullende wensen en bedenkingen m.b.t. de Regionale Energiestrategie. Strekking punt 5: dat in de RES NHN 1.0 duidelijk wordt gemaakt: Hoe er is omgegaan met het verwerken van aangedragen alternatieven en hoe er is omgegaan met aangedragen reflecties en alternatieven waardoor het definitief uitgebrachte bod wel, niet of deels is aangepast. Punt 6: De volgende inhoudelijke wensen en bedenkingen mee te geven: Maximaal in te zetten op zonne-energie op dak, zo min mogelijk zonne-energie op agrarische grond. De 600 meter grens voor windmolens en -turbines als minimale afstand tot woningen te handhaven. Ook met de buurgemeenten te bespreken om de 600 meter grens bij de gemeentelijke grenzen in acht te nemen en te onderzoeken of deze afstand verruimd moet worden indien grotere windmolens geplaatst worden. In te zetten op het besparen van energie, door onder andere woningisolatie en lokale initiatieven van inwoners. De komende jaren focus te leggen op het onderzoeken van alternatieve vormen van (duurzame) energie. 24-09-2021 - Punt 5 unaniem aangenomen. Punt 6 aangenomen 10-8 (OP vóór)
Amendement bovengemiddeld conceptbod RES NHN. Strekking: te constateren dat het bod van NHN in vergelijking met andere RES-regio’s bovengemiddeld is. 24-09-2021 Indiener Verworpen 3-15
Amendement vaststellen Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1. Strekking: In het Uitvoeringsprogramma Pact van Westfriesland 7.1 daar waar het gaat om de ambitie om als regio in 2040 energieneutraal te zijn: overal “2040” te wijzigen in “aan te sluiten bij de landelijke ambitie”. 24-09-2021 - Verworpen 8-10 (OP tegen)
Motie tiny houses.Strekking: een positieve grondhouding aan te nemen bij de plannen van de initiatiefnemers om een Tiny house village te ontwikkelen en na het vinden van een potentieel geschikte locatie, deze locatie eerst voor te leggen aan de gemeenteraad; 24-09-2021 - Unaniem aangenomen
Motie groeifonds. Strekking: in samenwerking met de partnergemeentes van het Pact van Westfriesland te onderzoeken of aanspraak kan worden gemaakt op middelen van het nationale groeifonds om onze lokale ambities te realiseren. 24-09-2021 - Unaniem aangenomen
Amendement RKC SED onderzoek jeugdhulp. Strekking: en prioritering van de aanbevelingen, planning en rol van de gemeenteraad op te stellen en deze uiterlijk 15 oktober 2020 aan de raad voor te leggen. 25-06-2021 - Unaniem aangenomen
Amendement jaarstukken SED. Strekking: een positieve zienswijze afgeven op de Jaarstukken 2019 en de Begroting 2021. De volgende opdracht te verbinden aan deze positieve zienswijze op de begroting Gr SED 2021: - Aan de zienswijze de resultaatverplichting toe te voegen om géén onrechtmatige bestedingen te doen in 2021, bij gebreke waarvan de Raad onverwijld wordt geïnformeerd; - Aan de zienswijze de resultaatverplichting toe te voegen dat de interne controlesystemen ten behoeve van de jaarrekening op orde worden gehouden; - Aan de zienswijze de inspanningsverplichting toe te voegen om het financiële inzicht, de financiële beheersing (niet zijnde de kosten) en de doelmatigheid van bestedingen op de portefeuille jeugdzorg te prioriteren. 25-06-2021 Indiener Verworpen 18-1 (OP vóór)
Motie preventie jeugdzorg. Strekking: een financiële taakstelling van terugdringing van de kosten in de uitvoering van de jeugdzorg op te nemen van 1 milj. euro per jaar (ten opzichte van de gegevenspresentatie, Financiële stand van zaken Sociaal Domein 7 mrt 2019) Stichting Welzijn Stede Broec de (financiële) ruimte te geven door middel van aanstelling van twee maatschappelijk ondersteuners voor school- en thuis-situaties, om uitvoering te geven aan deze taakstelling Dit zo snel mogelijk op te pakken en anders mogelijk te maken in de kadernota 2021 25-06-2021 - Verworpen 18-1 (OP tegen)
Motie stop de begrotingserosie. Strekking:het analysemodel wat de gemeente Enschede heeft gebruikt ook voor onze gemeente te gebruiken en onze gegevens samen, eenduidig en overtuigend aan de minister te overhandigen. 25-06-2021 - Unaniem aangenomen
Motie horeca. Strekking: Horeca ondernemers te ondersteunen zodat ze, binnen de kaders van de coronamaatregelen, zo optimaal mogelijk hun bedrijf kunnen exploiteren. Daarbij indien nodig tijdelijk af te wijken van bestaand beleid, de vergunning en, of de APV. 28-05-2021 Mede-indiener Aangenomen 14-4
Motie leegstaande kantoorpanden. Strekking: met een positieve insteek te kijken naar initiatieven om bestaande (leegstaande) kantoorpanden om te vormen naar woonruimte. Duidelijk te maken aan initiatiefnemers waar de mogelijkheden liggen en aan te geven welke knelpunten er opgelost moeten worden. Specifiek te onderzoeken of mogelijke herbestemming van de leegstaande kantoorpanden op ’t voert realiseerbaar is. 28-05-2021 - Aangenomen 11-8 (OP tegen)
Motie publicatie agenda en stukken GR SED. Strekking: Er bij het algemeen bestuur van de GR SED op aan te dringen dat binnen een maand de agenda's en stukken van het AB GR SED van de afgelopen jaren gepubliceerd worden en in het vervolg conform het Reglement van Orde van de GR SED of zoveel eerder als mogelijk te publiceren op de website van de SED organisatie. 27-02-2020 - Unaniem aangenomen
Motie afschaffen verhuurdersheffing. Strekking: bij het rijk aan te dringen op het afschaffen van de verhuurdersheffing om voornoemde redenen en aan de andere Noord-Hollandse gemeenten, Aedes (vereniging van woningcorporaties) en de VNG het dringende verzoek te doen om bij het rijk aan te dringen op afschaffing van de verhuurdersheffing. 30-01-2020 - Unaniem aangenomen
Amendement toeristenbelasting. Strekking: Toevoegen: “een kind tot 18 jaar.” Het tarief bedraagt per persoon 5% van de in rekening gebrachte verblijfskosten. Toeoegen: “Toeristen met een seizoensplek, waaronder zal worden verstaan een aaneengesloten verblijf van drie maanden en langer, betalen een eenmalig tarief van €300,-“. 19-12-2019 Indiener Verworpen 17-1
Amendement toeristenbelasting voor kinderen. Strekking: toevoegen: “een kind tot 12 jaar. 19-12-2019 - Verworpen 6-12 (OP tegen)
Amendement zwembadtarieven.. 19-12-2019 - Unaniem aangenomen
Amendement transitie visie warmte. Strekking: kennis te nemen van het rapport “Verkenning aardgasvrij Stede Broec, Enkhuizen en Drechterland” van bureau DWA en deze te betrekken bij de totstandkoming van een Transitievisie Warmte (TVW). De uitgangspunten t.a.v. proces en de uitvoering voor een op te stellen Transitievisie Warmte ter besluitvorming aan de raad voor te leggen in voorjaar 2020. Het voorgaande punt af te stemmen met de overige SED gemeentes. Het college opdracht te geven om een Transitievisie Warmte op te stellen waarbij het in het raadsvoorstel geschetste proces en de uitgangspunten worden betrokken alsmede een breed scala van andere dan in het voorstel genoemde uitgangspunten. Als SED gemeentes gezamenlijk een Transitievisie Warmte op te stellen met ruimte voor lokale keuzes. Voor eind 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. 19-12-2019 - Unaniem aangenomen
Motie nestkastjes en eikenprocessierups. Strekking: De natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups vorm te geven in de gemeente. In januari contact te leggen met de scholen met het verzoek om nestkastjes voor koolmezen en vleermuizen te laten maken door de leerlingen (inclusief een gebruiksaanwijzing voor jaarlijks schoonhouden). De scholen vervolgens te verzoeken de nestkastjes actief te verkopen aan de inwoners. Via de media de bewoners van Stede Broec op de hoogte te stellen van de wens tot natuurlijke bestrijding van de eikenprocessierups met de mogelijkheid tot aanschaf van deze nestkastjes. Plaatsen in kaart te brengen in samenspraak met bv. IVN nestkastjes kunnen worden opgehangen in parken, groenstroken en/of buitengebied en elk jaar een schoonmaakactie te organiseren, eventueel samen met IVN. 19-12-2019 Mede-indiener Unaniem aangenomen
Amendement extra opgave betaalbare woningen jongeren en ouderen in stedenbouwkundig onderzoek Kweeklust. 28-11-2019 - Unaniem aangenomen
Amendement nascheiding. Strekking: het college opdracht te geven om beleidsscenario 1/2/3 uit te werken en een beleidsscenario uit te werken waarbij nascheiding het uitgangspunt is en het verdere proces, wijze en vorm van participatie vast te stellen. 28-11-2019 - Unaniem aangenomen
Amendement oranje mini-container. Strekking: het college opdracht te geven om uit deze Keuzenotitie de drie beleidsscenario’s, te weten 1. (Ongewijzigd beleid), 2. (Optimalisering) en 3. (Prijsprikkel) uit te werken. Bij deze uitwerking de mogelijkheid op te nemen van een oranje 120 liter container PBD en dit te verwerken in de drie beleidsscenario’s met een: + = stijging van milieuprestatie, stijging van kosten, stijging van service. Het verdere proces, wijze en vorm van participatie vast te stellen. 28-11-2019 - Unaniem aangenomen
Motie ja-nee sticker. Strekking: De mogelijkheid van de invoering van een Ja-Ja sticker mee te nemen in de scenario’s voor het Gemeentelijk Grondstoffenplan. 28-1-2019 - Aangenomen 16-3 (OP vóór)
Amendement Westfries energiekompas. Strekking: kennis nemen van het Westfries energiekompas, de route naar energieneutraal Westfriesland 2040 en het college opdracht te geven geen verdere uitvoering te geven aan het Westfries energiekompas alvorens er een raadsbesluit is genomen waarin de kaders voor Stede Broec duidelijk zijn gesteld. Te besluiten tot het formuleren van het Westfriese bod 2030 als evenredig onderdeel in de Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord (RES NHN) zodanig dat het totale RES NHN bod 2030 de RES NHN fair-share (zijnde 1/30 deel van 35TWh = 1,2TWh of indien hoger door reeds behaalde inspanningen) niet wordt overschreden. Kennis te nemen van de Startnotitie Regionale Energie Strategie Noord-Holland Noord. De kern van de startnotitie is beschreven in de bijlage ‘Bestuurlijke samenvatting startnotitie’, paragraaf ‘Kaders voor de opdracht RES NHN van dit raadsvoorstel, betreffende de opdracht, het proces en de leidende principes. Het college van burgemeester en wethouders opdracht te geven, met in achtneming van beslispunt 1b, tot het opstellen van de Regionale Energie Strategie NHN in samenwerking met de gemeenten NHN, de provincie Noord Holland en het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 28-11-2019 - Aangenomen 15-4 (OP tegen)
Amendement mantelzorgers en vrijwilligers. Toe te voegen aan de nota Gezondheidsbeleid 2020-2023: Beleidsuitgangspunten op te stellen voor wat betreft ondersteuning aan mantelzorgers en vrijwilligers Beleidsuitgangspunten op te nemen wat betreft het vitaal houden van ouderen. Bij het formuleren van onder 1 genoemde beleidsuitgangspunten nadrukkelijk de mantelzorgers, vrijwilligers, maatschappelijke organisaties (ANBO, Vrouwen van Nu, enz.), (zorg)instellingen en stichtingen in Stede Broec, te betrekken. 28-11-2019 - Verworpen 18-1 (OP tegen)
Motie betaalbare woninge voor jongeren en ouderen. Strekking: de hoogste prioriteit te geven aan het bouwen van woningen in de goedkopere segmenten voor jongeren, startende huishoudens en ouderen in Stede Broec. ln Westfries verband stevige plannen te maken om deze opgave voor extra nieuwbouw in de betaalbare sector mogelijk te maken. Te onderzoeken hoe speculatie met deze goedkopere woningen kan worden voorkomen; 31-10-2019 - Unaniem aangenomen
Amendement muziekschool. Strekking: geen subsidie te verlenen voor overhead, de huur en de projectcoördinator Lonen van leraren conform het eerder genomen besluit te subsidiëren tot maximaal 40% van het loon. 26-09-2019 - Verworpen 17-2
Motie energie. Strekking: in de regio kenbaar te maken en binnen het traject te komen tot een Regionale Energiestrategie, waarbij het in dat verband op zijn plaats is voorlopig terughoudendheid te betrachten totdat duidelijk is wat de landelijke en zo nodig provinciale eisen zijn. Wanneer de eisen vanuit het Rijk en eventueel de Provincie bekend zijn onderzoek te doen naar het financiële verschil tussen de ambities van het Rijk en Provincie enerzijds en de ambitie vanuit het Pact anderzijds. 26-09-2019 - Verworpen 11-8 (OP tegen)
Motie samenwerking HVC en AEB. Strekking: dat, vóórdat er samenwerkingsovereenkomsten in welke vorm dan ook tussen HVC en AEB worden aangegaan, het college bij de gebruikmaking van zijn bevoegdheden terzake vooraf een fiat vraagt bij de gemeenteraad. Deze motie doorsturen naar de HVC, AEB, gemeente Amsterdam en de aandeelhouders. 26-09-2019 - Unaniem aangenomen