De visie van de gemeente op de onderwerpen verkeer en infrastructuur liggen vast in de gemeentelijke omgevingsvisie. Dit is het kader voor onze beslissingen.

Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente goed bereikbaar is en dat de (ervaren) verkeersveiligheid op orde is voor alle deelnemers aan het verkeer.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Een verkeersroulatie systeem met goede doorstroming naar de ontsluitingswegen voor snel en zwaar verkeer, duidelijk en veilig gescheiden van langzaam verkeer en kwetsbare verkeersdeelnemers;
 • Binnen de bebouwde kom meer kwalitatieve ruimte voor brommobielen, fietsers, wandelaars, visueel beperkten en inwoners die zijn aangewezen op rolstoel, rollator of scootmobiel;
 • Knelpunten zoals de Spoorsingel, de Raadhuislaan en de Overstort worden snel en adequaat geagendeerd, besproken met belanghebbenden en opgelost;
 • Wij geven prioriteit aan de uitvoering van het verkeersplan en voor onveilige situaties in woonwijken, rond winkels en scholen;
 • Een gedeelte van onze openbare parkeerplekken worden voorzien van electrische oplaadpunten;
 • Wij willen met onze buurgemeenten een visie ontwikkelen over nieuwe Noord-Zuid verbindingen. We denken daarbij aan een Nood-Zuid verbinding tussen Hoogkarspel en Lutjebroek;
 • Bij bouwplannen wordt eerst gekeken naar de bijbehorende infrastructuur (parkeren, ontsluiting, verkeersveiligheid, verkeersdruk, geluidshinder);
 • Wij willen de Broekerhaven ontlasten door de N307 middels een tunnel in het Markermeer af te buigen naar Enkhuizen en de Houtribdijk;
 • Wij zijn vóór een betere openbare vervoer verbinding met Lelystad; denk aan bus en trein;
 • Het wegenonderhoud wordt over de gehele linie verbeterd. En we maken werk van verantwoorde reserveringen voor de tijdige vervanging van en groot onderhoud aan bruggen;
 • Het kruispunt Veilingweg/Drechterlandseweg is een gevaarlijk knelpunt voor fietsers en scooters. Een drukke weg oversteken is riskant. Zeker wanneer de groentijden van het stoplicht kort zijn en er veel scholieren en jonge sporters van de oversteek gebruik maken. Er wordt al 10 jaar gesproken over oplossingen, maar mogelijk wordt er pas in 2023 naar gekeken. Wij willen dat naar voren halen en opnieuw ons idee van ondertunneling bij de provincie onder de aandacht brengen.