Wij gaan voor veilig onderwijs en gelijke kansen voor iedereen.

In de schoolperiode moeten kinderen eigentijdse kennis en vaardigheden opdoen. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat een goede basis wordt gelegd voor het meedoen in de samenleving. Dat betekent dat het denken en handelen vanuit normen en waarden en respect voor andermans mening moet worden gestimuleerd. Hiermee kunnen kinderen straks de verantwoordelijkheid dragen van hun eigen uitingen en gedragingen.

Om de gezondheid en weerbaarheid van de jeugd te bevorderen, moet er laagdrempelige en betaalbare toegang zijn tot sport- en spel faciliteiten, zwemles en muziekonderwijs.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Voldoende, laagdrempelige en betaalbare voorschoolse voorzieningen;
 • Juist ook kwetsbare jongeren kunnen dicht bij huis special onderwijs volgen;
 • Ieder kind heeft recht op passend onderwijs of deze nu laag of hoogbegaafd is, gehandicapt is, is gediagnotiseerd met adhd, autisme etc.;
 • Bevorderen dat jongeren de mogelijkheid krijgen om dicht bij huis stage te lopen bij lokale bedrijven en hier later ook aan de slag kunnen met hun unieke talenten, ongeacht hun opleidingsniveau. Méér afstemming tussen scholen en het locale bedrijfsleven;
 • Voldoende aandacht voor moderne huisvesting van het basis-, speciaal- en voortgezet onderwijs;
 • De gemeente is een betrouwbare, proactieve en betrokken partner voor de schoolbesturen;
 • Meer onderwijs dat werkenden en werkzoekenden ondersteunt bij het om- en bijscholen;
 • Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt worden door Werksaam begeleid naar een passende werkkring;
 • Scholieren, werknemers en werkzoekenden met een taalachterstand worden geholpen om Nederlands taalonderwijs te volgen;
 • Onderwijs is veilig voor iedereen, zowel op school als rond school. Signalen van onveilige (thuis)situaties en/of crimineel gedrag worden proactief gevolgd;
 • Bevorderen van veilige verkeerssituaties en veilig parkeren rond scholen;
 • Wij zijn voorstander van Integraal Kindcentra (IKC);
 • Scholen bieden op laagdrempelige en betaalbare wijze toegang tot sport- en spel, cultuur, muziekonderwijs en zwemles.