Wij staan voor een gezond financieel beleid. Dat betekent dat de financiële huishouding van de gemeente voor de langere termijn structureel en reëel in balans moet zijn. Dat de structurele kosten dus gedekt kunnen worden vanuit de structurele opbrengsten. Ook bepleiten wij het aanhouden van een gezonde buffer; de algemene reserve (zeg maar de spaarrekening van de gemeente) dient minimaal 10% van de begroting te zijn.

We voeren daarvoor een transparant, evenwichtig en duurzaam financieel beleid. De kaders worden daarbij gesteld door de gemeenteraad. Deze heeft maximaal zicht op alle relevante financiële cijfers en ontwikkelingen. Beleid wordt vertaald in baten en lasten, en meetbare doelstellingen.

Omdat de lastendruk in Stede Broec al jaren (te) hoog is, streven wij er naar de OZB en de afvalstoffenheffing weer naar een gemiddeld Nederlands niveau te krijgen.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • De lastendruk in onze gemeente is al jaren te hoog. Wij brengen de OZB en afvalstoffenheffing naar een gemiddeld Nederlands niveau (benchmark: waar staat je gemeente);
  • De belasting wordt alleen verhoogd wanneer binnen de begroting geen andere verantwoorde oplossing te bedenken is;
  • De toeristenbelasting komt ten goede van recreatieve voorzieningen voor de inwoners én de toeristische sector;
  • Wij zien de slechte financiële situatie onder ogen en pakken deze aan door te investeren in meer bedrijvigheid en het aanboren van financiële kansen;
  • Wij streven naar een meerjarig begrotingsevenwicht. De uitgaven en inkomsten moeten in balans zijn. Er wordt jaarlijks in een infographic verantwoording afgelegd aan de inwoners en bedrijven;
  • Legeskosten zijn kostendekkend, geen verdienmodel.