Alle inwoners van Stede Broec moeten zich veilig voelen, zowel op straat als in huis. De door ons voorgestane wijkaanpak leidt ertoe dat de gemeente, jongerenwerkers, boa’s, ondernemers, politie en inwoners gezamenlijk wijk specifieke problemen agenderen, bespreken en oplossen. Zo kunnen inwoners invloed uitoefenen op een veiliger straat en woonomgeving.

Handhaving is geen lange termijn oplossing maar in sommige gevallen een noodzakelijk kwaad. Handhaven geschied met de menselijke maat. Cameratoezicht in de openbare ruimte staan wij alleen toe in bewezen risicogebieden, wanneer andere middelen geen soelaas bieden en zolang het proportioneel is. In veel gevallen bieden camera’s nu eenmaal (schijn)veiligheid.

Illegale activiteiten in woonwijken en de buitengebieden moet snel, efficiënt en effectief worden aangepakt. Waterrecreatie moet leefbaar blijven voor iedereen. Bij overlast wordt opgetreden.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Hinder, overlast, onveilige situaties en criminaliteit wordt teruggedrongen door wijkgerichte samenwerking tussen gemeente, jongerenwerkers, ondernemers, inwoners, boa’s en politie;
 • Overlastgevende jeugd én hun ouders aanspreken. Niet meteen criminaliseren en problematiseren;
 • Het voorkomen en bespreken van overlast is sneller, efficiënter en effectiever dan repressie;
 • Meer kluisjesonderzoek op scholen. Er is op scholen geen plaats voor wapens, drugs en vuurwerk;
 • Terugdringen van de verloedering van onze woonomgeving. Een schone en verzorgde omgeving trekt minder troep en overlast aan;
 • Het doen van aangifte moet laagdrempelig en snel mogelijk zijn. Daarbij verwachten wij dat politie en justitie een terugkoppeling doen richting de aangever;
 • Hard optreden bij geweld tegen gemeentepersoneel, politie, brandweer, zorgmedewerkers;
 • De gemeente helpt de inwoners actief zich bewust te worden van cybercriminaliteit en maakt hen weerbaar tegen digitale risico’s;
 • Wij ondersteunen de gratis EHBO trainingen en de grotere beschikbaarheid van AED’s;
 • De gemeente voert een actief alcohol en drugsbeleid. Horecabedrijven die zich niet aan de regels houden, worden gewaarschuwd en na verloop van tijd gesloten;
 • Er wordt actief, slim en doeltreffend toezicht gehouden op waterrecreatie, denk daarbij aan; geluidsoverlast, de maximum vaarsnelheid en het alcohol- en drugsgebruik;
 • Wij vinden dat de overheid zijn gezag meer mag doen gelden op straat. Daarom zien wij liever politie dan handhavers op straat.