Een impuls voor de economische ontwikkeling en bedrijvigheid van Stede Broec!

Wij gaan voor een dynamischer Stede Broec met meer elan

Daarvoor willen wij de bedrijvigheid, het lokale ondernemerschap en de werkgelegenheid gaan aanjagen. Zo willen we meer landelijke spelers als Van der Sterre aan onze gemeente binden.

We hebben als gemeente economisch gezien te weinig geprofiteerd van de N307

Dat moet anders. Zo stellen wij voor om -in overleg met de ondernemers- het bedrijventerrein ten zuiden van het centrum te verplaatsen naar de ontsluitingswegen. Zodat dichter bij het centrum plaats gemaakt kan worden voor woningbouw, recreatie en herstel van een stuk historie. Bovendien verminderen wij hiermee het zware vrachtverkeer rond de woonkernen.

Meer ruimte voor aanstormend talent, innovatie en het nieuwe werken

Daarom gaan we werk maken van verzamelgebouwen voor en door startende en innovatieve ondernemers en zzp’ers. Waar zij elkaar kunnen vinden en versterken. Waarbij ze worden ondersteund door het Startersloket.

Aanpak krapte op de arbeidsmarkt

Wij gaan het bedrijfsleven actief ondersteunen met het aantrekken van talent en het optimaal matchen van vraag en aanbod. Daarvoor moet het voor werknemers ook aantrekkelijk worden om zich in Stede Broec te vestigen. Bij ons krijgt het ondernemers- en vestigingsklimaat prioriteit.

Wij zijn er voor het MKB en zetten ons actief in voor samenwerking

Bijvoorbeeld via de Bedrijvengroep Stede Broec, de Westfriese Bedrijvengroep, en WerkSaam. Maar wij staan ook voor een gemeente die zich faciliterend opstelt en het midden– en kleinbedrijf actief ondersteunt, zeker gelet op de ontwrichtende gevolgen van de Corona pandemie.

Wij zouden graag zien dat de gemeente een uithangbord wordt voor de bollenkwekers, zaadveredelingsbedrijven en onze landbouwsector. Denk bijvoorbeeld aan de Tulipvalley.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

 • Het Streekhof wordt verder versterkt. Het Streekplein krijgt een kwaliteitsimpuls doordat de winkels worden geïntegreerd in een nieuw te bouwen appartementen complex;
 • Wij willen rond het stationsgebied een veilig plein dat wordt geïntegreerd met het Streekplein. De directe omgeving van het station moet meer ruimte geven aan fietsers en wandelaars. Met meer inwoners wordt goede toegankelijkheid van het openbaar vervoer steeds belangrijker;
 • Aantrekken nieuwe bedrijven, werkgelegenheid en meer toeristen. Matchen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt;
 • Eén ondernemersloket;
 • Ruimte voor innovatie en glasvezelverbindingen;
 • Bedrijfsterreinen zijn modern, veilig, schoon en goed onderhouden;
 • Het centrale bedrijfsterrein ten zuiden van het station wordt verplaatst naar onze ontsluitingswegen. Wij willen in deze centrale zone ruimte maken voor woningbouw;
 • Regionaal investeren in recreatie en toerisme;
 • Bedrijfsverzamelgebouwen voor startende ondernemingen en ZZP’ers;
 • Agrariërs ondersteunen wij bij de van overheidswege gevraagde transitie. We bieden volop ruimte voor kleinschaliger en meerzijdige bedrijven, denk aan toerisme, streekproducten, natuurbeheer, of andere activiteiten. Wij willen de unieke kracht van onze agrarische sector beter vermarkten en zullen daarvoor intensiever in overleg treden met agrarische ondernemingen en met Greenport NHN, LTO Noord;
 • We faciliteren ondernemers die behoefte hebben aan kwalitatief goede huisvesting voor arbeidsmigranten;
 • De gemeente denkt proactief, faciliterend en oplossingsgericht mee met bedrijven. De gemeente betrekt het bedrijfsleven actief bij de realisatie van haar toekomstvisie.