De Onafhankelijke Partij voert een ambitieuze duurzaamheids agenda. Tot nu toe volgt de gemeente de minimum normen voor verandering en niets extra’s. Wij zijn voor verandering en een gezonde en veilige toekomst voor onze kinderen.

Wij willen dat de gemeente klimaatneutraal is in 2040, of zoveel eerder als mogelijk is. Wij zetten ons dan ook actief in voor het verduurzamen van wijken, woningen en onze (auto)mobiliteit door de reductie van fossiel energieverbruik, luchtverontreiniging, stikstof, en co2.

Wij geven ruimte en prioriteit aan klimaatadaptatie. Zo willen wij hittestress tegengaan, door vermindering van stenen oppervlakten, méér groen en biodiversiteit in de wijken en parken en het bieden van ruimte voor waterafvoer en waterberging. Wij blijven ons sterk maken voor het behoud van het Markermeer als zoetwater reservoir, niet alleen voor ons drinkwater, maar ook voor de beregening door de landbouw.

Waar mogelijk bevorderen wij de energiebesparende maatregelen (denk aan de isolatie van woningen) en de duurzame opwek van energie. We vinden het belangrijk dat alternatieve energiebronnen toegankelijk en betaalbaar zijn. We houden daarom een scherp oog voor subsidies en voor de (maatschappelijke) kosten van de energie -en klimaattransitie. Wij denken daarbij in kansen en mogelijkheden.

De keuzes van de Onafhankelijke Partij

  • De gemeente is aanjager en facilitator in het transitieproces;
  • Vergroenen van tuinen: “tegel er uit, groen er in”. Bebouwing compenseren met water en (biodivers) groen;
  • Meer behoud van (beeldbepalende) bomen. Een verantwoord bomen- en kapbeleid;
  • Nieuwe woningen worden al gasloos en bijna energieneutraal opgeleverd. Wij zien de bouwvoorschriften als minimumnormen en willen inzetten op volledig energie neutrale bouw;
  • Verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Dit helpt het klimaat én de eigen portemonnee. Zeker nu de energieprijzen door het dak gaan. Er komt één loket voor subsidies en/of gratis of betaalbaar advies over het treffen van duurzame maatregelen voor bedrijven en inwoners. Meer maatregelen, meer korting;
  • Betrekken van inwoners en bedrijven bij de energie- en klimaattransitie. Samen komen we tot meer en betere ideeën en initiatieven. We zien de transitie als kans voor inwoners en ondernemers. De gemeente faciliteert en ondersteunt samenwerking en innovatieve ideeën;
  • Zonneweides alleen wanneer er geen alternatieven (meer) zijn voor zonnepanelen op daken;
  • Windmolens alleen op voldoende afstand van bebouwing en op voorwaarde dat er draagvlak is. Wij staan voor een zorgvuldige afweging en inspraak;
  • We borgen duurzame toegang tot schoon zoet water en beregeningswater voor de landbouw;
  • Ruime en toegankelijke subsidieregelingen voor de aanschaf van zonnepanelen, het verduurzamen van woningen en/of bedrijven en het verwijderen van asbest van schuren en overkappingen.