Raadsvergadering 27 januari 2022

Gepubliceerd op 11 februari 2022 om 17:02

Ontwikkeling centrumgebied

De Onafhankelijke Partij is blij met de ontwikkelde visie. Wel hebben wij de volgende kritische kanttekeningen geplaatst: 

  • Het niet informeren van de omwonenden dat deze visie werd ontwikkeld en besproken in de Raad;
  • Het ontbreken van een degelijke verkeerskundige studie, nu het centrum en de omliggende buurten (waaronder de Spoorsingel) nu al problemen ervaren en deze zullen toenemen bij meer bewoning, winkels en een drukker OV;
  • Wat betreft de Onafhankelijke Partij zou eerst nagedacht moeten worden over de benodigde infrastructuur. 

Het voorstel werd met 18 stemmen vóór en 1 stem tegen (VVD) aangenomen.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het CDA en de VVD brachten een amendement in omdat zij wilden doorpakken. Het werd al snel duidelijk dat haastige spoed zelden goed is. Het amendement:

  1. een plan van het Integraal Kindcentrum Plan Zuid uiterlijk eind juli 2022 op te leveren
  2. voor de middellange en lange termijn een concreet Integraal Huisvestingsplan uiterlijk eind 2022 op te leveren

De Onafhankelijke Partij moest er aan te pas komen om de indieners te laten inzien dat het amendement juist tot vertraging zou leiden. In het raadsvoorstel staat namelijk: "We verwachten medio 2022 zowel een concreet projectvoorstel voor IKC Plan Zuid gereed te hebben als
een concreet IHP. Op dat moment zullen het projectvoorstel en het IHP ter besluitvorming aan uw raad
worden aangeboden".  

De Onafhankelijke Partij heeft om die reden samen met fractie ELS tegen het amendement gestemd, maar wel vóór het geamendeerde raadsvoorstel.

Motie flexwoningen 

Commotie bij ODS nu het CDA, tegen de in het presidium gemaakte afspraken in een motie indient om ruimte te bieden voor flexwoningen. ODS zou hier namelijk ook al mee bezig zijn. En ook blijkt het college hier al mee aan de slag te zijn. Maar ja, het CDA had al contact gehad met de media en kon niet meer terug. Voor de verkiezingen wil je scoren met huisvestingsplannen.  

De Onafhankelijkke Partij stemt in met de motie die feitelijk al wordt uitgevoerd door het college. Het is daarmee feitelijk een motie voor de bühne geweest en doet geen recht aan de bredere huisvestingsvraag. 

Motie eigen bijdrage jeugdzorg 

De Onafhankelijke Partij, GBS, ELS en PVDA/Groenlinks stellen voor om de opgenomen bezuiniging op de jeugdzorg – zeker door de invoering van een eigen bijdrage – in de meest stellige bewoordingen af te wijzen.

De motie wordt met 17 stemmen vóór en 2 stemmen tegen (VVD) aangenomen.

Motie hondenpoep- en afvalzak

De Onafhankelijke Partij en fractie ELS pleiten ervoor met een voorstel te komen tot de aanschaf en plaatsing van afsluitbare hondenpoepafvalbakken en -zakjes, in ieder geval op de losloopplaatsen en andere nader door het college te bepalen plaatsen in de gemeente. Dit om zoveel mogelijk
hygiëneproblemen en overlast van stank te voorkomen, hondenbezitters vrij te kunnen laten
bewegen op de velden en kinderen zonder poep aan hun schoen te kunnen laten spelen. Bij dit voorstel inwoners te betrekken d.m.v. een burgerpanelonderzoek.

De motie wordt ingetrokken omdat andere fracties eerst een brede discussie willen in de commissie grondgebiedzaken.