Raadsvergadering 21 december 2021

Gepubliceerd op 27 januari 2022 om 19:02

Omgevingsvisie Stede Broec

De raad besluit - op basis van een motie die mede is ingediend door de Onafhankelijke Partij - tot de  toevoeging van de bouwsteen "infrastructuur en verkeerscirculatie".  Dit leidt tot een verkeerscirculatieplan voor de ontlasting van woongebieden, een verbeterd gebruik van de hoofdroutes en een toename van de verkeersveiligheid. Ook leidt dit de toevoeging tot aandacht voor een nieuwe noord-zuid verbinding in onze gemeente. 

Eindejaarsnota

De eindejaarsnota is unaniem vastgesteld. De Onafhankelijke Partij ging in oktober niet akkoord met de begroting 2022. Er waren toen teveel onzekerheden die in ons nadeel zouden kunnen uitvallen. Zo werden de tekorten WMO (bijna 1,5 miljoen) een week na het vaststellen van de begroting bekend gemaakt. Ook was de septembercirculaire van het rijk niet verwerkt. Nu is deze informatie wel opgenomen. Bovendien lijkt er zelfs wat lucht in de begroting te komen (meevallers rond de opschalingskorting, klimaatbeleid, jeugdzorg). Ook de meerjarenraming komt er gunstiger uit te zien.

De Onafhankelijke Partij plaatste wel de volgende opmerkingen:

  1. als structureel begrotingsresultaat na de raad van oktober staat in deze najaarsrapportage een bedrag van €583.000. Dit is wat ons betreft incorrect nu er een motie is aangenomen door de gehele raad (exclusief de Onafhankelijke Partij) om de extra opbrengst van €259.000 voor de OZB veroorzaakt door de waardestijging van woningen niet mee te nemen in de begroting. Dit geld wordt nu opgehaald als taakstelling bij het Sociaal Domein. Hoe reëel is dat? Temeer nu de wethouder aangaf dat de kosten reëel begroot waren.
  2. door vragen van de Onafhankelijke Partij is gebleken dat door het eerder ontbreken van een register in het park met de grootste opbrengst toeristenbelasting een bedrag van €35.000 niet lijkt te zijn meegenomen in de begroting. Dit wordt nu door een naheffing structureel toegevoegd aan de begroting.  

Amendementen

Er zijn twee amendementen aangenomen waarvan de Onafhankelijke Partij mede-indiener is:

  1. Geen vergoeding vragen van €109,50 begraaf- en grafrechten bij uitloop rond uitvaarten;
  2. Dat hondenbelasting niet wordt geheven voor honden die jonger zijn dan drie maanden voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden.